پیکربندی سرور سامبا در لینوکس centos

پیکربندی سرور سامبا در لینوکس centos5

 

این راهنما نحوه ی  پیکربندی و تنظیمات سرور سامبا بر روی CentOS6.5 با سرور سامبای امن و ناشناس را توضیح میدهد . سامبا یک نرم افزار رایگان و متن باز است که فایلهای یکپارچه و بدون درز و همچنین سرویس پرینت برای کلاینتهای SMB/CIFS را فراهم میسازد . سامبا بر خلاف سایر اجراهای SMB/CIFS به صورت رایگان در دسترس است  و قابلیت همکاری بین سرورهای لینوکس/یونیکس و کلاینتهای مبتنی بر ویندوز را فراهم میکند .

نکات مقدماتی :

من از سرور Centos6.5  استفاده میکنم . و بر روی آن می خواهم سرور سامبا را نصب کنم .البته شما نیاز دارید یک دستگاه ویندوز نیز داشته باشید تا سامبا سرور را بررسی کنید . نام میزبان سرور من server1.example.com  و آی پی آدرس ان 192.168.0.100 است . شما می توانید سرور  centos خود را نصب کنید ،فقط مخزن epel  را فعال کنید و سپس ادامه دهید .

توجه : نیازی به نصب ابزارهای توسعه ای در فصل 7 این آموزش ندارید .دستگاه ویندوز باید در workgroup  یکسانی باشد . برای بررسی این موضوع می توانید دستور زیر را اجرا کنید :

net config workstation

خروجی می تواند شبیه شکل زیر باشد :

workgroup

در ترمینال آی پی آدرس سرور خود را اضافه کنید :

notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

مثلا برای من چیزی شبیه زیر خواهد بود . فقط مقادیر را ذخیره کنید :

 […]
192.168.0.100     server1.example.com    cent  

به اشتراک گذاری برای کاربر ناشناس سامبا :

ابتدا روشی را توضیح میدهم که می توانید با آن سامبا را با به اشتراک گذاری ناشناس نصب کنید . برای نصب سامبا دستور زیر را اجرا کنید:

yum install samba samba-client samba-common

خوب این دستور ، سامبا با نسخه ی 3.6.9-168.el6_5 را نصب خواهد کرد.حالا برای تنظیم سامبا فایل /etc/samba/smb.cnf را ویرایش کنید . قبل از ایجاد

تغییرات من از فایل اصلی بک آپ (/etc/samba/smb.cnf.bak  )گرفتم.

mv /etc/samba/smb.cnf /etc/samba/smb.cnf.bak

ورودی را مانند زیر بدهید :

vi /etc/samba/smb.cnf
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Samba Server %v
netbios name = centos
security = user
map to guest = bad user
dns proxy = no
#============================ Share Definitions ==============================
[Anonymous]
path = /samba/anonymous
browsable =yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no
mkdir -p /samba/anonymous
chkconfig smb on
service smb restart
service nmb restart

 
خوب حالا ما می توانیم به فایلهای اشتراکی centos در ویندوز دسترسی داشته باشیم:

 

windows share

 

از دستگاه ویندوز خود ، کافیست فولدر مورد نظر را جستجو کنید . سعی کنید بک فایل متنی ایجاد کنید اما شما خطای دسترسی را دریافت خواهید کرد :

 

share folder

permission

حالا باید سطوح دسترسی فایل و یا فولدر مورد نظر را بررسی کنید:

 

 [root@server1 samba]# ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 28 14:11 anonymous
[root@server1 samba]#

برای اینکه کاربر ناشناس اجازه دسترسی داشته باشید مانند زیر عمل کنید:

 [root@server1 ~]# cd /samba/
[root@server1 samba]# chmod -R 0777 anonymous/
[root@server1 samba]# ls -l
total 4
drwxrwxrwx 2 root root 4096 May 28 14:11 anonymous
[root@server1 samba]#

حالا کاربر ناشناس می تواند فایل و فولدرها را جستجو کند و محتوای فولدر را ایجاد نماید :

 

دسترسی کاربر ناشناس

شما می توانید محتوا را در سرور نیز بررسی کنید:

[root@server1 samba]# ls -l anonymous/
total 0
-rwxr–r– 1 nobody nobody 0 May 28 14:41 anonymous_test.txt
[root@server1 samba]#