تنظیم و تغییر hostname در لینوکس

نحوه تنظیم و تغییر hostname در لینوکس

تغییر hostname

hostname راهی برای شناسایی دستگاه و یا ماشین در بستر شبکه به صورت قابل فهم برای انسان می باشد.در سیستم عامل های لینوکسی تنظیم و تغییر hostname به راحتی و با زدن چند دستور مرتبط انجام می شود.

دستور hostname به تنهایی و با اجرا شدن نام کنونی سیستم را نمایش خواهد داد :

hostname

vpsroyal.com

چنانچه بخواهید به سادگی hostname سیستم خود را تغییر دهید میتوانید با دستور زیر اقدام به این کار نمایید :

hostname vpsroyal.com

البته با جایگزینی نام موردنظر خود با vpsroyal.com میتوانید باعث تنظیم و تغییر hostname سیستم خود شوید.و نکته قابل توجه در این روش اینست که بعد از اولین ریبوت سیستم عامل تنظیمات دوباره به حالت قبل بازمیگردند.

در روش بعدی شما میتوانید فقط با تغییر در چند فایل کانفیگ اقدام به تنظیم و تغییر hostname به صورت دائم نمایید.

تنظیم hostname به صورت دائمی در لینوکس :

اخرین توزیع های لینوکس شامل دبیان بیس و ردهت بیس ها با ویژگی systemd دارای دستوری به نام hostnamectl می باشند که به راحتی میتواند نام سیستم خود را تعییر دهید.

بدین منظور از دستور زیر استفاده میکنیم

sudo hostnamectl set-hostname vpsroyal.com

برای توزیع های ورژن قدیمی هم که بر پایه SysVinit کنترل می شوند میتوانید با تغییر فایل کانفیگ زیر اقدام به اینکار نمایید :

vi /etc/hostname

فایل بعدی که باید تعییر کند :

vi /etc/hosts

و سپس دستور زیر را اجرا میکنیم و شبکه را ریست میکنیم

etc/init.d/hostname restart/

در سیستم های RHEL/CentOS بیس با کنترل init هم با تغییر در فایل زیر میتوانید hostname را تغییر دهید :

vi /etc/sysconfig/network

نمونه خروجی این فایل هم به صورت زیر میباشد :

/etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=”vpsroyal.com”
GATEWAY=”192.168.0.1″
GATEWAYDEV=”eth0″
FORWARD_IPV4=”yes”

برای اعمال تنظیم و تغییر hostname به صورت دائمی و همیشگی حتی در صورت ریبوت سیستم عامل باید خط HOSTNAME را به مقدار موردنظر خود تغییر دهید.