اموزش بازگردانی و یا ریست پسورد روت mysql

اموزش بازگردانی و یا ریست پسورد روت mysql

 

ریست پسورد روت mysql

mysql یکی از بهترین و پرکاربردترین دیتابیس های متن باز می باشد که به طور وسیع برای ذخیره داده ی سایت ها در سطح اینترنت استفاده می شود.بعضی از مواقع ما پسورد روت mysql را فراموش می کنیم.این مقاله شما را با نحوه ی ریست پسورد روت mysql اشنا می کند.

 

قدم اول : استاپ کردن سرویس mysql :

 

ابتدا قبل از هر کاری توسط دستور زیر اقدام به استاپ کردن سرویس mysql می کنیم

 

service mysqld stop
یا
systemctl stop mysql.service

قدم دوم : استارت کردن سرویس mysql در حالت safemode :

حال سرویس mysql را در حالت safemode استارت می کنیم در این حالت از ما پسورد روت را نمی خواهد.

mysqld_safe –skip-grant-tables &

قدم سوم : ریست پسورد روت mysql :

حال توسط یوزر روت به mysql لاگین کرده و با دستور زیر اقدام به تغییر پسورد ان نمایید

mysql -u root

mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD(“NEW-PASSWORD”) where User=’root’;
mysql> flush privileges;
mysql> quit

قدم چهارم : ریست کردن سرویس mysql :

حال بعد از اقدام به تعویض پسورد روت mysql سرویس مربوطه را یکبار استاپ و دوباره استارت نمایید

service mysqld stop
service mysqld start

قدم پنجم : وریفای و اطمینان از پسورد جدید :

حال بعد از تعویض پسورد و ریست سرویس mysql با یوزر و پسورد روت به mysql لاگین می کنیم

mysql -u root -p

Enter password: **********
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 51
Server version: 5.5.34 MySQL Community Server (GPL) by Remi

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.
mysql<